SLK_Kirsten Boie_Pressefoto 1_2016_Copyright Indra Ohlemutz